4 maja, 2024

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/413

Przedsiębiorcy działający w branży transportowej wielokrotnie otrzymują zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia drogowego, którego sprawcą jest kierowca będący pracownikiem firmy. Korespondencja przychodzi na adres przedsiębiorcy, który jest właścicielem samochodu. To właśnie z perspektywy podmiotów realizujących usługi w zakresie przewozu transgranicznego w sposób szczególny dostrzec można niejasny i nieprecyzyjny charakter zawiadomień w zakresie przestępstw lub wykroczeń drogowych popełnionych poza granicami kraju. Korespondencja nadsyłana przez organy państwa, w którym naruszono przepisy drogowe często nie jest tłumaczona na język polski, nie zawiera szczegółowych wskazań co do procedury odwoławczej i przysługujących sprawcy uprawnień. Zmiany w przedmiotowym zakresie wprowadza Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/413, która po wejściu w życie będzie musiała zostać zaimplementowana przez państwa członkowie. Nowe przepisy mają zobowiązać do informowania cudzoziemców popełniających wykroczenia lub przestępstwa drogowe o toczącym się postępowaniu w języku dla nich zrozumiałym, precyzyjnie instruując o możliwych środkach zaskarżenia oraz ułatwiając udział w ewentualnych czynnościach procesowych. Przepisy wzmacniają również transgraniczny przepływ informacji między organami państw członkowskich, co ma ułatwić identyfikację sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, zmniejszając liczbę wypadków na terenie UE, w tym kontekście adw. Patryk Skalski udzielił krótkiej wypowiedzi do wczorajszego wydania panoramy.
https://fb.watch/rSiAC-FTIt/
https://vod.tvp.pl/…/panora…/odcinek-115,S01E115,1294464