Podział majątku

Powrót na stronę główną
Patryk Skalski

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, jednak małżonkowie jeszcze przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

Ustanie wspólności majątkowej, poza wskazaną wyżej umową, następuje również wskutek:

Celem przeprowadzenia sądowego podziału majątku należy złożyć wniosek, którym zainicjujemy postępowanie nieprocesowe przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, właściwym będzie sąd spadku.

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej w zakresie podziału majątku. W tym celu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

 Zachęcamy również do zapoznania się z różnorodną tematyką zagadnień cywilnych, które poruszamy w ramach Bloga.

Patryk Skalski

Zagadnienia z zakresu podziału majątku